Terms & Conditions

Gebruiksvoorwaarden van Rain for Rent

De op deze website gepubliceerde informatie wordt verstrekt als een dienst aan de gebruikers en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Door de website te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met deze gebruiksvoorwaarden en dat u akkoord gaat om u eraan te houden. Gelieve geen gebruik te maken van de website als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Deze website wordt beheerd door Rain for Rent International UK, Inc. ('Rain for Rent', 'wij/we', 'ons/onze') (ondernemingsnummer in het VK: FC031934), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3404 State Road, Bakersfield, California 93308, USA.

Hoewel we hebben geprobeerd om accurate en actuele informatie te verschaffen, kunnen er technische of feitelijke onjuistheden en tikfouten ingeslopen zijn, waarvoor we ons verontschuldigen maar waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden (voor zover wettelijk toegestaan). Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen.

Commentaar en ander materiaal dat op onze website is gepubliceerd, is niet bedoeld als advies waarin vertrouwen dient te worden gesteld. Wij wijzen dan ook elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het feit dat een bezoeker van onze website, of iemand die op de hoogte kan zijn gebracht van de inhoud ervan, vertrouwen heeft gesteld in dergelijk materiaal.

Wij streven ernaar om onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of kunnen wij onze website voor onbepaalde tijd sluiten. Het is mogelijk dat bepaalde informatie op onze website op een gegeven moment verouderd is, en wij zijn niet verplicht om dergelijke informatie bij te werken. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is, ongeacht de reden hiervoor.

We kunnen onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en opnieuw publiceren. Het is aan de gebruiker om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herlezen en eventuele wijzigingen in aanmerking te nemen. Door onze website te blijven gebruiken nadat een wijziging is aangebracht, geeft u aan dat u die wijziging aanvaardt.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. Dit materiaal wordt wereldwijd beschermd door copyrightwetten en verdragen. Wij behouden ons al die rechten voor.

U mag voor eigen gebruik één exemplaar afdrukken en delen downloaden van een of meer pagina's van onze website. U mag ook anderen binnen uw organisatie attent maken op het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of om het even welk grafisch materiaal niet los van de bijbehorende tekst gebruiken. Onze hoedanigheid (en die van met naam genoemde personen die tot onze website hebben bijgedragen) van auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden vermeld.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen van Rain for Rent of onze licentiegevers. Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt onmiddellijk uw recht om onze website te gebruiken en moet u, naar onze keuze, alle gemaakte kopieën van het materiaal vernietigen of aan ons bezorgen.

Alle materiaal dat u naar onze website uploadt, zal worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk noch eigendomsrechtelijk beschermd, en wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, verspreiden en aan derden door te geven. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde die beweert dat materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload zijn intellectuele-eigendomsrechten of zijn recht op privacy schendt. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk jegens een derde, voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat u of een andere gebruiker van onze website op onze website heeft geplaatst. Wij hebben het recht om materiaal of iets dat u op onze website hebt geplaatst te verwijderen indien wij van mening zijn dat dit materiaal op enigerlei wijze ongepast is.

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal op onze website te plaatsen. U dient zich te onthouden van pogingen tot onbevoegde toegang tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een met onze website verbonden server, computer of database. Het is u niet toegestaan een denial-of-serviceaanval of gedistribueerde denial-of-serviceaanval te lanceren tegen onze website. Elke schending van deze bepaling vormt een strafbaar feit op grond van de Britse Computer Misuse Act van 1990. Wij zullen elke dergelijke schending melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-serviceaanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website of als gevolg van het feit dat u materiaal downloadt van onze site of van een website die gelinkt is aan onze website.

Het kan gebeuren dat we links naar externe onafhankelijke websites publiceren, maar Rain for Rent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites. De opname van links naar andere websites betekent niet dat Rain for Rent het eens is met de op die websites gepubliceerde beweringen, uitspraken of meningen. Rain for Rent is niet verantwoordelijk voor een externe site die binnen de frameset van zijn website wordt geladen. Als u hiermee wordt geconfronteerd, neem dan onmiddellijk contact op met de webmaster van Rain for Rent en verstrek zo veel mogelijk informatie, zoals de pagina's die u vlak vóór het verschijnen van die externe site hebt bekeken.

U mag naar onze homepage linken mits u dat doet op een wijze die eerlijk en wettig is en geen schade toebrengt aan of voordeel trekt uit onze reputatie. Het is u echter niet toegestaan zodanig te linken dat enige vorm van samenwerking, goedkeuring of instemming van onze kant wordt gesuggereerd terwijl daar in werkelijkheid geen sprake van is. U mag niet linken vanuit een website die niet van u is. U mag onze website niet in een frame op een andere website plaatsen, en u mag niet linken naar een ander deel van onze website dan de homepage. Wij behouden ons het recht voor onze toestemming om naar onze site te linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Indien u materiaal op onze website wilt gebruiken op een andere manier dan hierboven beschreven, kunt u uw verzoek richten aan sales@rainforrent.co.uk.

Het materiaal dat op onze website wordt geplaatst, wordt verstrekt zonder garanties (bijv. met betrekking tot de juistheid ervan) of voorwaarden. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij hierbij het volgende uitdrukkelijk uit:

a) alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders mogelijk besloten zouden liggen in het geschreven recht (statute law), het gemeen recht (common law) of het equityrecht (law of equity); en

b) iedere aansprakelijkheid voor enige indirecte schade of gevolgschade, of enige schade die voortvloeit uit het gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst en contracten, verlies van inkomen of omzet, verlies van omzet, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, hetzij op grond van een contract of een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van onze website.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

De Engelse rechtbanken zullen exclusief bevoegd zijn voor elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website, hoewel wij het recht behouden om tegen u een procedure te starten wegens een schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het voorwerp of de opstelling van deze gebruiksvoorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.

Laatst bijgewerkt: juli 2015